ساختار تشکیلاتی

تشکیل این پوهنتون به 200 تن می رسد که شامل شورای علمی، اداری، معاونیت های اداری و مالی، علمی و امور محصلان می باشند. معاونیت ها نیز متشکل از آمریت ها، مدیریت ها و سایر بخش ها جهت پیشبرد اجراآت یومیه فعالیت مینمایند.

ساختار تشکیلاتی

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس