اعلان کاریابی

تاریخ اعلان: 16/10/1399

عنوان بست: استاد دایمی پوهنتون دعوت (برنامه ماستری)

ساحه کاری: ماستری فقه و قانون (پوهنحٔی شرعیات)

شماره اعلان: 08

ادامه مطلب

اعلان کاریابی

تاریخ اعلان: 23/10/1399

عنوان بست: استاد دایمی پوهنتون دعوت (برنامه ماستری)

ساحه کاری: ماستری روابط بین الملل (پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی)

شماره اعلان: 08

ادامه مطلب
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس