پوهنځی حقوق و علوم سیاسی (روابط بین الملل)

 

نگاه اجمالی

دوره ماستری این پوهنځی در سال (1394) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای یک دیپارتمنت به شرح ذیل می باشد:

  • دیپارتمنت روابط بین الملل

این دوره برای طبقه ذکور و اناث در نظر گرفته شده است (دارای صنوف جداگانه) و دارای (56) نفر محصل بر حال میباشد. ریاست این پوهنځی بر عهده استاد اسدالله حسام می باشد.