معلومات عمومی

 

پوهنتون دعوت یک نهاد عالی تحصیلی میباشد که رسماً در سال 1388 از وزارت تحصیلات عالی اجازه فعالیت را کسب نموده، ثبت و راجستر آن میباشد.

 1. در این پوهنتون (6,225) محصل عملاً در هفت پوهنځی مصروف تحصیل اند که جهت رشد و انکشاف ذهنیت ها و ازدیاد معلومات آفاقی مجهز به سیستم های جدید تعلیمی، تهیه مواد درسی از لابراتوارها، انترنت و کتابخانه می باشد.
 2. سیستم درسی یا نظام آموزشی این پوهنتون بر اساس سیستم سمستروار بوده که در آینده نزدیک سیستم کریدیت جایگزین آن خواهد گردید.
 3. تدریس در این پوهنتون به زبان های ملی افغانستان (پشتو و دری) صورت می گیرد.
 4. اوقات درسی پوهنتون دعوت به شرح ذیل می باشد:
  • وقت درسی قبل از ظهر: از ساعت 8:00 صبح الی 12:30 ظهر
  • وقت درسی بعد از ظهر: از ساعت 12:30 ظهر الی 4:30 عصر
  • وقت درسی شبانه: از ساعت 4:30 بعد از ظهر الی 8:00 شب
 5. سمسترهای درسی پوهنتون دعوت به مدت چهار و نیم ماه بوده که زمان شروع و ختم آن به شرح ذیل می باشد:
  • سمستر بهاری از ماه حمل الی ماه اسد.
  • سمستر خزانی از ماه میزان الی ماه جدی.
 6. زمان امتحانات پوهنتون دعوت در اخیر هر سمستر به شرح ذیل می باشد:
  • اخیر سمستر بهاری (ماه سنبله).
  • اخیر سمستر خزانی (ماه جدی).