پوهنځی فارمسی

 

نگاه اجمالی

این پوهنځی در سال (1390) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که فقط برای طبقه ذکور در نظر گرفته شده است و دارای (345) محصل می باشد. ریاست این پوهنځی برعهده داکتر نورالله می باشد.