پوهنځی طب معالجوی (اناث)

 

نگاه اجمالی

این پوهنځی در سال (1392) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای دیپارتمنت های ذیل می باشد:

  • داخله
  • اطفال
  • نسائی و ولادی

این پوهنځی فقط برای طبقه اناث در نظر گرفته شده است و دارای (500) محصل می باشد. رشته بندی در این پوهنځی بعد از سمستر چهارم صورت میگیرد.