پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

 

نگاه اجمالی

این پوهنځی در سال (1388) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای دو دیپارتمنت به شرح ذیل می باشد:

  • دیپارتمنت قضاء و حارنوالی
  • دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی

این پوهنځی که برای طبقه ذکور و اناث در نظر گرفته شده است دارای (1,983) محصل میباشد که تا به حال شش دور فارغان را به تعداد (1,423) نفر محصل به جامعه نیازمند نیروهای متخصص افغانستان ارائه نموده است. ریاست این پوهنځی برعهده استاد حبیب الرحمن سیاف می باشد.