شرایط تبدیلی

 

تبدیلی از دیگر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به این پوهنتون:

شرایط تبدیلی محصلان جدیدالشمول:

- تبدیلی محصلان جدیدالشمول ذکور ممنوع است.

- تبدیلی محصلان اناث با تکمیل شرایط ذیل صورت میگیرد:

 • ارائه درخواست کتبی (خانه پوری فورم تبدیلی وزارت تحصیلات عالی)
 • تبدیلی ترجیحاً به عین پوهنحی صورت میگیرد. هرگاه نمره معیاری عین پوهنحی را تکمیل نکرده باشد و یا پوهنحی مورد نظر در موسسه که تبدیلی به آن مورد نظر است، موجود نباشد؛ به یکی از پوهنحی های دیگر آن موسسه که نمره معیاری آن را تکمیل نموده باشد، تبدیل شده میتواند.
 • پوره نمودن نمره معیاری کانکور همان سال به پوهنحی که تبدیلی به آن صورت میگیرد، به هر حال شرط میباشد.
 • وقت اجرای تبدیلی این دسته از محصلان پس از اعلان نتایج امتحان کانکور در طی دو هفته اول می باشد.

 

شرایط تبدیلی محصلان صنوف بالاتر از اول (به استثنای صنف نهایی):

 • ارائه درخواست (خانه پوری فورم تبدیلی وزارت تحصیلات عالی)
 • تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر باشد.
 • داشتن موافقه هر دو واحد تحصیلی: بعد از خانه پوری فورم ابتدا باید موافقه موسسه تحصیلات عالی که محصل در آن بر حال است گرفته شود و سپس موافقه موسسه تحصیلات عالی که به آن خود را تبدیل می نماید.
 • وقت این تبدیلی ها صرف در رخصتی های بین دو سمستر می باشد.

 

تبدیلی از مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به این پوهنتون:

 • ارائه درخواست کتبی (خانه پوری فورم تبدیلی وزارت تحصیلات عالی)
 • تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر باشد.
 • داشتن موافقه هر دو واحد تحصیلی: بعد از خانه پوری فورم ابتدا باید موافقه موسسه تحصیلات عالی که محصل در آن بر حال است گرفته شود و سپس موافقه موسسه تحصیلات عالی که به آن خود را تبدیل می نماید.
 • داشتن حق ادامه تحصیل مطابق لایحه امتحانات.
 • وقت این تبدیلی ها مقید به رخصتی های بین دو سمستر میباشد.

نکته: تبدیلی از موسسأت تحصیلات عالی خصوصی به موسسأت تحصیلات عالی دولتی مجاز نیست.

 

تبدیلی محصلان افغان از مؤسسات تحصیلات عالی خارج کشور  به این پوهنتون:

 • موسسه تحصیلی مورد نظر در خارج کشور دارای اعتبار اکادمیک باشد.
 • محصل اسناد و تصادیق معتبر اکادمیک با لست مضامین و نمرات خویش را از خارج کشور به طور رسمی و قانونی از طریق نمایندگی سیاسی افغانستان در آن کشور و وزارت امور خارجه ارائه نماید.
 • رشته مربوطه در داخل کشور موجود باشد.
 • محصل بنا بر نقض دسپلین و یا انجام عمل نامشروع و غیرقانونی منفک نشده باشد.
 • محصل مواجه به انفکاک دایمی نباشد.
 • محصل در سال تحصیلی مورد نظر ناکامی نداشته باشد.