شرایط تأجیل و فسخ آن

 

  • محصلان بر حال در دوره تحصیل، صرف برای یکبار می توانند تأجیل اکادمیک یکساله بگیرند. این تأجیل در ناکامی و مدت تحصیل محاسبه نمی گردد.
  • اجرای تاجیل برای محصلانی که ناشی از غیابت مواجه به محرومی اند، جواز ندارد.
  • محصلانی که در یک سمستر شمولیت مجدد نموده اند، در عین سمستر مستحق اخذ تاجیل نمی باشند.
  • محصلانی که طور موقت منفک شده اند و یا تاجیل اکادمیک گرفته باشند، الی 15 روز بعد از آغاز رسمی سمستر باید غرض شمولیت مراجعه نمایند.