لیسانس در فارمسی

معلومات عمومی

رشته فارمسی بخشی از علوم طبی است که در رابطه با توليد و ساخت دوا، بررسی وضعيت دوا در بدن انسان و موجودات زنده و ميزان تأثير دوا در سلامت جامعه و کم کردن بحران های بيماريزا نقش ايفاء می کند.

شايد جالب باشد که بدانيد حدود 30 تا 50 فیصد علت ناموفق شيوه تداوی يک بيمار، به دوا مربوط می شود؛ يعني کيفيت دوا، انتخاب نوع دوا و نحوه استفاده از دوا (اين که بيمار دوا را با چه مواد غذايي يا ادویه جات ديگر استفاده کرده است) می تواند اثر دارو را تضعيف کند. اين وظيفه يک فارمسیست است که علت را تشخيص دهد و در اين زمينه دکتر معالج را راهنمايي کند.

با درنظرداشت موارد فوق، برنامه لیسانس فارمسی برای اولین بار در سال 1390 شروع به فعالیت های علمی خویش نمود.

این برنامه با 200 نفر محصل برحال در طبقه ذکور که تا به حال 10 دور فراغت (بتعداد 300 نفر محصل) را سپری نموده است، دارای رشته ذیل میباشد:

1. فارمسی عمومی « 150 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهده داکتر نورالله نوری می باشد.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنوف اول و دوم:

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 بیالوژی حجره 3 کیمیای غیرعضوی 3 کیمیای تحلیلی 3 فارمکولوژی 3
3 فزیک 3 کیمیای عضوی 4 پتالوژی 4 مایکروبیالوژی 2
4 کیمیای عمومی 3 فزیالوژی 3 فزیکل فارمسی 3 بایوکیمستری 3
5 ریاضی 1 انگلیسی 2 بوتانی 3 فارمکوگنوزی 3
6 انگلیسی 2 احسائیه 1 انگلیسی 2 فارمسیوتیک 3
7 اناتومی انسانی 2 احصائیه 1 انگلیسی 2 فارمسیوتیک 3
8 تاریخ 1 کمپیوتر 3 بایو کمستری 3 کیمیای تحلیلی 3
# مجموع کردیت: 23 - 24 - 21 - 20

مضامین صنوف سوم و چهارم:

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 فارمسیوتیکل کمستری 3 فارمکولوژی 3 فارمسیوتیک 3 همتالوژی 3
3 فارمکولوژی 3 فارمسیوتیک 3 توکسیکولوژی 3 فارموکوتراپی 3
4 فارمسیوتیک 3 فارمسیوتیکل کمستری 3 نوتیرشن 2 تجزیه و کنترول مواد غذایی 3
5 فارمکوگنوزی 3 مایکولوژی 2 کوالتی کنترول 3 حفظ صحه محیطی 1
6 احصائیه حیاتی و اپیدیمیولوژی 3 توکسیکولوژی 3 کلینیکل بایو کمستری 3 تجهیزات طبی 2
7 مایکروبیالوژی 3 پرازیتولوژی 3 فارمسیوتیکل کمستری 3 روش تحقیق 1
8 ویرولوژی 2 کمک های اولیه 2 فارمکوتراپی 3 اخلاق فارمسی 1
9 - - - فایوتراپی 3
# مجموع کردیت: 19 - 21 - 22 - 21


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 200 0 200
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی فی سمستر 20,000 8,000 12,000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 4,000 0 4,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 500 0 500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 166,700 64,000 102,700

توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی فارمسی نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 64
2 پښتو 14
3 عربی 1
4 انگلیسی 17
# مجموع کتب: 96
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس