لیسانس در حقوق و علوم سیاسی

معلومات عمومی

برنامه لیسانس حقوق و علوم سیاسی جزئی از سه برنامه یی بود که برای اولین بار با تأسیس پوهنتون در سال 1388 شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه برای طبقۀ ذکور و اناث در نظر گرفته شده که عملاً 650 نفر محصل در آن مصروف تحصیل هستند و تا به حال 14 دور فراغت (بتعداد 3000 نفر محصل) را سپری نموده است؛ این برنامه دارای دو رشته ذیل میباشد:

1. قضاء و څارنوالی « 155 کردیت »
2. اداره و دیپلوماسی « 153 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهدۀ دوکتور عنایت الله خلیل هدف و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم سید نورالله هاشمی می باشد.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنوف اول و دوم: (عمومی)

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 اساسات حقوق اسلام 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 حقوق جزای عمومی 3
2 انگلیسی 1 تاریخ معاصر افغانستان 2 حقوق وجایب 3 ثقافت اسلامی 2
3 سازمان های بین المللی 2 مبانی علم سیاست 2 حقوق جزای عمومی 3 حقوق اساسی مقایسوی 2
4 ثقافت اسلامی 2 اساسات حقوق اسلام 2 حقوق اساسی مقایسوی 2 انگلیسی 1
5 مبانی علم سیاست 2 سازمان های بین المللی 2 حقوق مالی 2 حقوق مالی 2
6 تاریخ سیاسی جهان 2 مبادی حقوق 3 سیستم های حقوق معاصر 2 حقوق وجایب 2
7 مبادی حقوق 3 تاریخ سیاسی جهان 2 حقوق کار 2 سیستم های حقوق معاصر 2
8 مبادی اقتصاد 2 حقوق محیط زیست/احصائیه 2 تاریخ افکار سیاسی 2 تاریخ افکار سیاسی 2
9 حقوق رسانه ها/کمپیوتر 2 انگلیسی 1 حقوق تعاملی/مالکیت های معنوی 2 حقوق بیمه 2
10 - - انگلیسی 1 -
# مجموع کردیت: 18 - 18 - 21 - 20

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته قضاء و څارنوالی)

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 تجارت حقوق 2 کریمنالستیک 2 حقوق اداری 2 حقوق اداری 2
2 اصول فقه 2 روانشناسی جنایی 1 وکالت دفاع 1 حقوق جزای بین الملل 2
3 حقوق جزای اختصاصی 2 حقوق تجارت 2 حقوق میراث 2 حقوق بین الدول خصوصی 2
4 روش تحقیق 2 حقوق بین الملل عمومی 2 حقوق بین الدول خصوصی 2 اصول محاکمات مدنی 2
5 ثقافت اسلامی 2 حقوق فامیل 2 حقوق جزای بین المللی 2 حقوق میراث 2
6 قانون اساسی 1 قواعد فقهی 2 اصول محاکمات مدنی 2 جزاشناسی 2
7 کریمنالوژی 2 کریمنالوژی 2 حقوق تجارت بین الملل 1 حقوق عینی 2
8 تاریخ حقوق جزا 2 حقوق جزای اختصاصی 2 حقوق عینی 2 طب عدلی 1
9 کریمنالستیک 2 تحلیل قانون جزاء 1 اصول محاکمات جزایی 2 حقوق تجارت بین الملل 1
10 حقوق بین الدول عمومی 2 اداره و مدیریت 2 اصول قانون گذاری/ترمینولوژی 1 اصول محاکمات جزایی 2
11 - کلینیک جزاشناسی 2 مونوگراف 2
# مجموع کردیت: 19 - 20 - 19 - 20

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته اداره و دیپلوماسی)

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 حقوق بین الدول عمومی 3 تاریخ روابط خارجی افغانستان 2 حقوق تجارت بین الملل 2 حقوق تجارت بین الملل 2
2 اداره و مدیریت 2 حقوق بین الملل عمومی 3 حقوق اداری 2 اصول محاکمات مدنی 2
3 حقوق اساسی مقایسوی 2 جامعه شناسی سیاسی 2 مسایل سیاسی جهان 2 حقوق بشر 1
4 تاریخ روابط بین الملل 2 قانون اساسی 2 حقوق بین الدول خصوصی 2 حقوق جزای بین الملل خصوصی 2
5 تاریخ عمومی دیپلوماسی 2 تاریخ روابط بین الملل 2 حقوق جزای بین الملل 2 حقوق بین الملل خصوصی 2
6 جغرافیای سیاسی 2 اداره و مدیریت 2 حقوق بشر 1 حقوق اداری 2
7 سیاست های بین الملل 2 روش تحقیق 2 اصول رهبری 2 حقوق دیپلوماتیک و قونسلی 2
8 صلح و حل منازعات 2 سیاست های بین الملل 2 اصول روابط بین الملل 2 مسایل سیاسی جهان 2
9 اداره محلی/ریفورم اداری 1 حکومت و سیاست در شرق میانه/ترمینولوژی 1 امنیت بین المللی 2 اصول روابط بین الملل 2
10 - - برنامه عملی منع گسترش سلاح ذره بینی/روابط انسانی در اداره 1
11 - - پیمان های دفاعی بین الملل/علل عقب ماندگی کشور های رو به انکشاف 1 مونوگراف 2
# مجموع کردیت: 18 - 18 - 20 - 20


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 300 0 300
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی فی سمستر 17,000 3,000 14,000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 4,000 0 4,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 500 0 500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 142,800 24,000 118,800

توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 161
2 پښتو 22
3 عربی 5
4 انگلیسی 27
# مجموع کتب: 215
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس